Chính Sách Bảo Mật

Chính sách bảo mật

Mục đích

Mục đích chính của việc xử lý dữ liệu cá nhân là để thực hiện các nghĩa vụ đối với Người dùng. Thông tin chi tiết hơn về mục đích xử lý dữ liệu cá nhân và thành phần của dữ liệu đã xử lý được đưa ra

Nguyên tắc và phương pháp xử lý dữ liệu cá nhân

Nguyên tắc

Đảm bảo tính hợp pháp của các mục đích và phương pháp xử lý dữ liệu cá nhân;
Việc tuân thủ các mục đích xử lý dữ liệu cá nhân với các mục đích được xác định trước và khai báo khi thu thập dữ liệu cá nhân;
Sự tuân thủ về khối lượng và bản chất của dữ liệu cá nhân đã xử lý, cũng như các phương pháp xử lý dữ liệu cá nhân với mục đích xử lý dữ liệu cá nhân;
Sự vắng mặt của quá nhiều dữ liệu cá nhân liên quan đến các mục tiêu đã tuyên bố khi thu thập dữ liệu cá nhân;
Đảm bảo tính chính xác của dữ liệu cá nhân đã xử lý;
Sử dụng cơ sở dữ liệu riêng biệt cho các mục đích xử lý dữ liệu cá nhân không tương thích.
Việc xử lý dữ liệu cá nhân của THESPIRITOFSAIGON được thực hiện cả khi sử dụng các công cụ tự động hóa và không sử dụng các công cụ tự động hóa.

Quy tắc xử lý dữ liệu cá nhân

Dữ liệu cá nhân được lấy trực tiếp từ Người dùng trong quá trình sử dụng các Trang web THESPIRITOFSAIGON.
Việc thu thập dữ liệu cá nhân được thực hiện bằng các Trang web của THESPIRITOFSAIGON nằm trên lãnh thổ Việt Nam.
Trong các trường hợp được cung cấp bởi việc xử lý dữ liệu cá nhân trong THESPIRITOFSAIGON, dữ liệu cá nhân có thể được chuyển giao cho bên thứ ba. Việc chuyển dữ liệu cá nhân cho bên thứ ba có thể được thực hiện với sự đồng ý của Người dùng, cũng như trong các trường hợp được pháp luật Việt Nam quy định. Thông tin chi tiết hơn về các bên thứ ba có thể chuyển dữ liệu cá nhân cũng như các điều kiện khi dữ liệu cá nhân được chuyển cho bên thứ ba, được đưa ra trong Thỏa thuận cấp phép, Thỏa thuận cung cấp và các thỏa thuận khác mà Người dùng chấp nhận khi đăng ký dịch vụ trên Trang web của nhóm THESPIRITOFSAIGON.
Việc xử lý dữ liệu cá nhân được thực hiện trong thời hạn của Thỏa thuận cấp phép, Thỏa thuận khác, thỏa thuận về việc sử dụng dịch vụ của các Trang web của THESPIRITOFSAIGON, và các điều khoản được thiết lập bởi luật pháp của Việt Nam

Đảm bảo tính bảo mật của dữ liệu cá nhân

THESPIRITOFSAIGON thực hiện tất cả các biện pháp bảo vệ cần thiết, bao gồm cả những biện pháp được cung cấp bởi luật pháp Việt Nam, nhằm đảm bảo tính bí mật và an toàn của dữ liệu cá nhân. Các biện pháp bảo vệ dữ liệu cá nhân được sử dụng trong THESPIRITOFSAIGON bao gồm, trong số những thứ khác:
 • Một người chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho dữ liệu cá nhân tại THESPIRITOFSAIGON đã được chỉ định;
 • Đã xác định các mối đe dọa hiện tại đối với sự an toàn của dữ liệu cá nhân;
 • Một tập hợp các biện pháp bảo vệ đã được phát triển và thực hiện để vô hiệu hóa các mối đe dọa an ninh khẩn cấp;
 • Các quy tắc để đảm bảo tính bảo mật của dữ liệu cá nhân trong quá trình xử lý chúng đã được xác định;
 • Giám sát và đánh giá định kỳ hiệu quả của các biện pháp đã thực hiện để bảo vệ dữ liệu cá nhân được thực hiện.

Quyền của Người dùng liên quan đến dữ liệu cá nhân của họ

Người dùng có quyền:

Yêu cầu thông tin về dữ liệu cá nhân của bạn được xử lý trong THESPIRITOFSAIGON, bao gồm:
 • Xác nhận về thực tế xử lý dữ liệu cá nhân;
 • Cơ sở pháp lý và mục đích của việc xử lý dữ liệu cá nhân;
 • Các phương pháp được áp dụng để xử lý dữ liệu cá nhân;
 • Tên đầy đủ và vị trí, thông tin về các bên thứ ba có quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân hoặc người mà dữ liệu cá nhân có thể được tiết lộ trên cơ sở thỏa thuận với THESPIRITOFSAIGON hoặc trên cơ sở pháp luật;
 • Thành phần của dữ liệu cá nhân đã xử lý và nguồn tiếp nhận của chúng;
 • Thủ tục thực hiện các quyền của chủ thể dữ liệu cá nhân được pháp luật quy định;
 • Thông tin về việc đã thực hiện hoặc về việc chuyển dữ liệu xuyên biên giới dự định;
 • Tên và địa chỉ của người thay mặt THESPIRITOFSAIGON xử lý dữ liệu cá nhân;
 • Thông tin khác được cung cấp bởi pháp luật;
Để yêu cầu làm quen với dữ liệu cá nhân đã xử lý;
Yêu cầu làm rõ dữ liệu cá nhân nếu chúng không đầy đủ, lỗi thời hoặc không chính xác;
Yêu cầu chặn dữ liệu cá nhân nếu chúng không đầy đủ, lỗi thời hoặc không chính xác, hoặc việc xử lý của THESPIRITOFSAIGON là bất hợp pháp;
Yêu cầu tiêu hủy dữ liệu cá nhân nếu chúng được thu thập bất hợp pháp hoặc không cần thiết cho mục đích xử lý đã nêu, hoặc trong trường hợp rút lại sự đồng ý đối với việc xử lý dữ liệu cá nhân.
Yêu cầu THESPIRITOFSAIGON phải được thông báo về tất cả những người trước đây đã được cung cấp dữ liệu cá nhân không chính xác hoặc không đầy đủ về tất cả các trường hợp ngoại lệ, chỉnh sửa hoặc bổ sung được thực hiện cho họ;
Để khiếu nại với cơ quan có thẩm quyền về việc bảo vệ quyền của các đối tượng có dữ liệu cá nhân hoặc trước tòa về các hành động bất hợp pháp hoặc không hành động của THESPIRITOFSAIGON trong việc xử lý và bảo vệ dữ liệu cá nhân của họ.